Algemene voorwaarden van sinterklaas-verhuur.nl voor bedrijven

·         Opdrachtgever is verplicht om voor het optreden een kleedruimte aan de medewerkers van sinterklaas-verhuur.nl ter beschikking te stellen om indien nodig de kleding te fatsoeneren en de schmink bij te werken.

·         Opdrachtgever is verplicht indien de zaal hierom vraagt (bij 40 kinderen of meer standaard verplicht ongeacht de zaal), een geluidsinstallatie aan sinterklaas-verhuur.nl ter beschikking te stellen. Deze geluidsinstallatie moet minimaal voorzien zijn van 2 microfoons. Indien de opdrachtgever hieraan niet kan voldoen zal er direct overleg noodzakelijk zijn tussen de opdrachtgever en sinterklaas-verhuur.nl om tot een goede oplossing te komen.

·         Opdrachtgever is verplicht om een parkeerplaats ter beschikking te stellen aan sinterklaas-verhuur.nl. Bij een boeking met meer dan 2 Pieten dan wel extra artiesten zal in het contract worden opgenomen hoeveel parkeerplaatsen er uiteindelijk nodig zijn. Eventuele parkeerkosten komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.

·         Opdrachtgever is verplicht om tijdens het optreden minimaal 2 consumpties per persoon ter beschikking te stellen aan de complete crew van sinterklaas-verhuur.nl.

·         Het optreden kan door de opdrachtgever worden geannuleerd. Wanneer de opdrachtgever hiertoe besluit dienen alsnog de complete kosten aan sinterklaas-verhuur.nl te worden betaald.

·         Het is opdrachtgever of haar klanten NIET toegestaan om zonder vooraf schriftelijk gegeven toestemming professionele opnamen te (laten) maken met behulp van filmcamera's e.d. met als doel deze opnamen te gebruiken voor promotionele activiteiten dan wel uitzending via een van de Nederlandse publieke of commerciële omroepen.

·         Opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat de veiligheid van de medewerkers van sinterklaas-verhuur.nl gewaarborgd is. Indien aan deze eis in de ogen van de begeleiding van sinterklaas-verhuur.nl niet is voldaan behoudt sinterklaas-verhuur.nl zich het recht voor het optreden direct te beëindigen zonder dat de plicht tot betalen door de opdrachtgever vervalt.

·         Opdrachtgever is verplicht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken, direct na het optreden de (deel) factuur CONTANT te voldoen. Het is bij sinterklaas-verhuur.nl NIMMER mogelijk om achteraf op rekening te betalen. De factuur dient altijd voor minimaal 50% vooraf, ten minste 7 dagen voor het optreden, voldaan te zijn. Het resterende bedrag dient altijd op de dag van het optreden VOORAF en contant aan de begeleiding van sinterklaas-verhuur.nl voldaan te zijn. Van deze betalingsvoorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit in de overeenkomst is opgenomen.

·         Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan kleding, apparatuur e.d. van sinterklaas-verhuur.nl die tijdens, voor of na het optreden is toegebracht door de opdrachtgever of diens medewerkers of gasten.

·         Door middel van het ondertekenen van de overeenkomst geeft opdrachtgever te kennen dat hij op de hoogte is van de inhoud van het optreden en hiermee akkoord is gegaan.

·         Wanneer de opdrachtgever tijdens het optreden van sinterklaas-verhuur.nl gebruik maakt van eigen muziek/beeldmateriaal is opdrachtgever ALLEEN en in zijn GEHEEL verantwoordelijk voor de rechten die eventueel door derden op de ten gehore gebrachte muziek rust.

·         Waarin in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over (de) Opdrachtgever wordt bedoeld de persoon die namens de opdrachtgever de overeenkomst met sinterklaas-verhuur.nl heeft getekend. Op verzoek van sinterklaas-verhuur.nl kan gevraagd worden naar de tekenbevoegdheid van deze persoon bij de opdracht gevende organisatie/bedrijf. Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van sinterklaas-verhuur.nl van toepassing echter wanneer er uitdrukkelijk via het contract (schriftelijk) is afgeweken van deze algemene voorwaarden is het contract met de daarin opgenomen afspraken bindend.